KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :
1) Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów jest Dyrektor Przedszkola.
2) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola - przetwarza dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) rekrutacji dzieci do przedszkola
b) ewidencji dzieci,
c) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
d) w celach sprawozdawczych,
e) w celach realizacji zadań statutowych placówki w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą danych osobowych  będzie:
a) przedszkole,
b) organy nadzoru,
c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy przedszkola,
d) podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania,
zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.
5) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6) Wizerunek i dane osobowe dzieci przetwarzane są na podstawie dobrowolnej pisemnej zgody rodziców/ prawnych opiekunów dziecka .
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w przedszkolu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10) Podanie danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej przedszkola wobec  dziecka.
10) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
25 maja 2018