7.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne i okolicznościowe wynikające z potrzeb dzieci i rodziców; zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci; indywidualna realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych.

8.00 - 8.30 Zabawy indywidualne i grupowe dowolnie wybranymi zabawkami, udział w zajęciach dydaktycznych, zabawy ruchowe ze śpiewem, ćwiczenia poranne (integrowanie dzieci).

8.30 - 9.00 Śniadanie - czynności higieniczne związane z przygotowaniem sie do śniadania, doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku.

9.00 - 12.00 Zajęcia dodatkowe, realizacja bloku edukacyjnego z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijanie mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, kulturalno-estetycznej i zdrowotnej w/g programu wychowania przedszkolnego. 

12.00 - 12.30 Obiad - czynności higieniczne związane z przygotowaniem sie do obiadu, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, mycie zębów.

12.30 - 14.00 Zabawy wyciszające i relaksujące, tworzenie różnorodnych sytuacji wspierających rozwój inteligencji wielorakich, spacery. 

14.00 - 14.30 I podwieczorek - zachęcanie do codziennego spożywania owoców

14.30 - 16.00 Zajęcia dodatkowe, praca indywidualna z dziećmi, zabawy w kącikach zainteresowań, czynności porządkowe w sali, gry edukacyjne i planszowe przy stolikach w/g zainteresowań dzieci, zabawy na przedszkolnym placu zabaw.

16.00 - 16.30 II podwieczorek łasnej aktywności dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami; rozchodzenie się dzieci.

16.30 - 17.00 Gry i zabawy zespołowe, zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne wynikające z w