Informacje o projekcie:


 „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez adaptację poddasza w przedszkolu Klub Kubusia Puchatka V w Częstochowie”


w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna dla działania: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego dla poddziałania: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT – konkurs.
WND-RPSL.12.01.02-24-0312/15-009

Cel projektu: Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych
Zadania w projekcie: Adaptacja poddasz dla dzieci niepełnosprawnych, zakup i montaż placu zabaw                    oraz zakup pomocy dydaktycznych.
Miejsce realizacji: Klub Kubusia Puchatka V, ul. Wypalanki 44/46  42-200 Częstochowa

Okres realizacji: 02.11.2019-31.07.2022
Wartość projektu:  144 283,34 zł
Kwota dofinansowania: 122 640,84 zł
Beneficjent: Wojciech Bartosz „Wojciech Bartosz” , Ul. Miarki 14 42-202 Częstochowa