PROGRAM ADAPTACYJNY

 

 

Debiut w przedszkolu to nie łatwa sprawa!

Malucha czekają poważne zmiany w życiu, często trudne do zaakceptowania. Ale to, co nowe, wcale nie musi być niedobre. Do trudnych sytuacji trzeba po prostu dziecko i siebie przygotowac.

Dziecku, Rodzicom i sobie życzymy, aby ten pierwszy krok do samodzielności łączył się
z miłymi przeżyciami.

 

WSTĘP


Przedszkole to pierwsze ważne ogniwo w procesie edukacji.

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej, to moment przełomowy w jego życiu.
Dla wielu dzieci jest to pierwszy kontakt z grupą rówieśniczą i znaczna zmiana dotychczasowego trybu życia. Przychodząc do przedszkola dzieci różnią się „poziomem zdolności przystosowawczych”. Niektóre z nich adaptują się łatwo do nowych warunków przedszkolnych, inne mają duże trudności. Owe trudności mogą się objawiać różnymi zaburzeniami w zachowaniu i reagowaniu.

By zmniejszyć negatywne uczucia związane z nową sytuacją nauczyciele Przedszkola „Klub Kubusia Puchatka” opracowali „Program adaptacyjny” dziecka 3, 4 – letniego, by pomóc zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom zniwelować stres związany z nową dla nich sytuacją. Akceptacja przez dziecko nowej rzeczywistości przedszkolnej, zależy bowiem w dużej mierze od akceptacji i pozytywnego nastawienia rodziców. Jeśli rodzice akceptują wychowawców, ich metody pracy i samo przedszkole, to zwiększa się także akceptacja nowej sytuacji przez dzieci. Dlatego „adaptacja w przedszkolu” musi być rozpoczęta od realizacji działań ukierunkowanych na rodziców.

 

Celem tych działań jest:

 • stworzenie atmosfery zapewniającej zrozumienie i wsparcie rodziców, otwartość na dialog,
 • przybliżenie działalności przedszkola na podstawie obowiązujących przepisów oświatowych, jego specyfiki ze względu na proponowaną ofertę edukacyjną,
 • przybliżenie charakterystyki rozwoju i potrzeb emocjonalnych dzieci, przedstawienie rad i wskazówek, jak wykorzystać okres poprzedzający przyjście dziecka do przedszkola, aby najwłaściwiej przygotować je do nowego otoczenia,
 • przekazanie rad dotyczących postępowania na wypadek „trudnych chwil” w adaptacji dziecka.

 

Cele programu:

 •  wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia,
 •  kształtowanie orientacji czasowej w rozkładzie dnia w przedszkolu, przyswajanie wiedzy o przeznaczeniu i sposobie korzystania z różnych pomieszczeń, kształtowania poczucia przynależności do grupy przedszkolnej,
 • tworzenie dzieciom warunków do łatwej adaptacji w przedszkolu,
 • zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa dzieci podczas adaptacji do przedszkola,
 • eliminowanie stresu adaptacyjnego,
 • zmniejszenie u dzieci trudnych napięc emocjonalnych w pierwszych kontaktach
  z przedszkolem,
 • motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się z przedszkolem,
 • nawiązanie bliskiego, serdecznego kontaktu w relacjach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic,
 • przygotowanie rodziców do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy
  w procesie przystosowania,
 • obniżenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelowi przedszkola,
 • motywowanie rodziców oraz pracowników przedszkola do zapewnienia optymalnych warunków do łatwej adaptacji,
 • integracja rodziców z przedszkolem w celu ułatwienia lepszej współpracy,
 • pedagogizacja rodziców w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka jako warunków prawidłowego rozwoju,
 • zapoznanie rodziców z bazą i z pracownikami przedszkola, jego organizacją pracy,
 • uzyskanie poczucia atrakcyjności przedszkola „w oczach dziecka” i chęci przebywania w nim.

 

Formy realizacji:

Formą realizacji Programu, proponowaną rodzicom są tzw. „drzwi otwarte”. Są one doskonałą okazją dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców, aby poznać przedszkole
i przyszłych nauczycieli. W tych dniach staramy się, aby nowo przybyłe dzieci, czuły się
w naszym przedszkolu, jak długo oczekiwani goście. Dzieci maja okazję do wspólnych zabaw z naszymi przedszkolakami, zarówno w salach, jak i w ogrodzie przedszkola. Jest to również wspaniała okazja do wypróbowania swoich talentów plastycznych, muzycznych, tanecznych oraz innych. Wspólnej zabawie dzieci i rodziców podczas dni otwartych, towarzyszy zawsze bardzo przyjemna atmosfera, która integruje nowo przybyłe dzieci z naszymi przedszkolakami, oraz całym personelem przedszkola.

 

Okres wakacji to okres, w którym poświęcamy dużo czasu nowo przyjętym dzieciom i ich rodzicom. Wszystkie dzieci i rodziców zapraszamy do powtórnego zwiedzania przedszkola: zapoznania z rozkładem sali, szatni, łazienki, holu, tak aby dzieci oswoiły się z nowym miejscem i poczuły się w nim bezpiecznie. Umożliwiamy również rodzicom dzieci trudniej adoptujących się w przedszkolu, przebywanie  razem z nimi w sali i proponujemy
np. wspólne zabawy, zajęcia, pobyt na świeżym powietrzu.

 

Cykl zajęć integracyjnych  - zabawy integracyjne i wspólna wycieczka integracyjna.
Formy te pozwalają zintegrować rodziców i grupę, oraz dać świadomość każdemu dziecku, że jest ważnym i potrzebnym członkiem swojej małej społeczności. Zachęcamy dzieci do przynoszenia z domu ulubionych zabawek lub przytulanek, które stanowią „kawałek” domu
i pomagają łatwiej znieść rozstanie z rodzicami. Wspólnie z dziećmi dokonujemy wyboru znaczków rozpoznawczych tak, aby każde z nich otrzymało ulubiony przedmiot lub zabawkę. Ogromnie ważnym wydarzeniem jest wspólna wycieczka integracyjna dzieci, rodziców
i nauczycieli.

 

Efekty wdrażania programu:

 1. Ograniczenie lęku i zachęcenie dzieci do przebywania w grupie rówieśniczej.
 2. Złagodzenie trudności w przystosowaniu się dzieci do przedszkola.
 3. Przystosowanie dzieci do warunków nowego otoczenia w sposób łagodny
  i bezstresowy.
 4. Przyzwyczajenie dzieci do przebywania w licznej grupie rówieśników.
 5. Włączenie rodziców do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy
  w procesie przystosowania do nowych warunków życia przedszkolnego.
 6. Wzbogacanie pozytywnych doświadczeń dzieci w kontaktach z dorosłymi
  i rówieśnikami.

 

Pierwsze dni w przedszkolu, pełne serdeczności stają się zazwyczaj początkiem wielu następnych radosnych spotkań. Start dzieci w usamodzielnienie przebiega łagodnie,
a pierwsze spotkania owocują stworzeniem w naszym przedszkolu atmosfery zaufania, radości i akceptacji każdego dziecka.

 

 PLAN ADAPTACYJNY

           

Lp.

Szczegółowe formy realizacji Programu

Termin

 

1.

 

Zorganizowanie „drzwi otwartych”:

 • zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym,
 • zapoznanie dzieci i rodziców z nauczycielkami,
 • udział dzieci w zabawach i zajęciach zespołowych, oraz indywidualnych w salach i w ogrodzie przedszkola,
 • zorganizowanie dla dzieci zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych i ruchowych,
 • stworzenie serdecznej atmosfery sprzyjającej zdobyciu zaufania dzieci
  i ich rodziców do naszego przedszkola.

 

 

II/III

 

2.

 

Zapoznanie rodziców ze szczegółową działalnością przedszkola poprzez:

 • wydawanie gazetki przedszkolnej  i informacje na stronie internetowej,
 • organizację zebrania dyrektora z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola  (prezentacja zasad działalności, oferty edukacyjnej itp.),
 • organizację spotkania nauczycieli z rodzicami dzieci nowo przyjętych,
 • upowszechnienie wśród rodziców wiedzy na temat rozwoju dziecka, jego potrzeb.

  

V

 

3.

 

Rozpoznawanie oczekiwań rodziców wobec działalności przedszkola:

 • rozdanie rodzicom ankiet na temat przebiegu dni adaptacyjnych,
 • określenie możliwości realizacji oczekiwań rodziców.

 

IX

 

4.

 

Cykl zajęć integracyjnych dla dzieci i rodziców:

 • wspólna wycieczka integracyjna dzieci, rodziców, nauczycieli i opiekunów - wykształcenie poczucia przynależności do wspólnoty grupowej.
 • zabawy integracyjne - lepsze poznanie się dzieci w grupie.

 

IX

 

5.

 

Zorganizowanie spotkania organizacyjnego z rodzicami:

 • zapoznanie rodziców z harmonogramem dnia dzieci w danej grupie, podstawą programową, przyjętym programem, programem rozwoju przedszkola, planem pracy na dany rok szkolny, ofertą zajęć dodatkowych,
 • ustalenie planu współpracy,

 

 

IX

 

6.

Uroczyste „Pasowanie na Przedszkolaka”:

 • zorganizowanie każdemu dziecku uroczystego dnia z udziałem najbliższych,
 • wprowadzenie rodzinnego nastroju i lepsze zintegrowanie grupy.

 

X

 

7.

 

Organizacja imprez i uroczystości w okresie adaptacyjnym, z udziałem dzieci i rodziców (i innych chętnych członków rodzin przedszkolaków):

 • wg Kalendarza Uroczystości Przedszkolnych.

 

 

cały rok

 

8.

 

Aktualizowanie tablicy informacyjnej dla rodziców, zamieszczając:

 • propozycje zadań edukacyjnych i wychowawczych do pracy z dziećmi na dany miesiąc, stopień ich realizacji,
 • repertuar wierszy i piosenek,
 • aktualności z życia grupy,
 • propozycje literatury pedagogicznej np. dotyczącej adaptacji i rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku przedszkolnym, oraz inne aktualne tematy.

 

 

cały rok

 

9.

 

Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania się do życia w grupie przedszkolnej (równolegle we współpracy z domem rodzinnym):

 • nauka i doskonalenie czynności samoobsługowych w zakresie czynności higienicznych, załatwiania potrzeb fizjologicznych, spożywania posiłków, rozbierania i ubierania się,
 • wdrożenie do funkcjonowania w rytmie dnia przedszkolnego,
 • wykorzystywanie naturalnych sytuacji i literatury do rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów bez agresji, korzystanie z pomocy osoby dorosłej w trudnej sytuacji,
 • wdrażanie do odkładania zabawek, środków dydaktycznych itd. na miejsce ich przechowywania,
 • rozwijanie rozumienia równego prawa do innych do zabawy i zabawek,
 • uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami i emocjami innych dzieci,
 • pomoc w zaspakajaniu potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, w budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby.

 

 

cały rok

 

10.

 

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, uroczystości i imprez przedszkolnych w celu :

 • umożliwienie obserwacji dzieci na tle grupy rówieśniczej,
 • zaprezentowanie rodzicom metod pracy z dziećmi,
 • integrowania rodziców z przedszkolem, prezentowania efektów pracy nauczycieli z dziećmi.

 

cały rok