• Rozwijanie u wychowanków cech charakteru takich jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania.
  • Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.
  • Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
  • Zwiększenie skuteczności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy z dzieckiem oraz w przeprowadzaniu i opracowywaniu innowacji i eksperymentów.
  • Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczych.
  • Wzrost skuteczności jednolitych oddziaływań wychowawczych przedszkola i rodziny.
  • Zwiększenie skuteczności bieżącego informowania rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
  • Kadra przedszkola dążąca do systematycznego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzenia zakresu kompetencji.
  • Wypracowanie systemu zapewniania jakości pracy przedszkola.